Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara Yüzde 15′ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’na  aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

A)YERLİ MALI BELGESİ İÇİN KABUL EDİLECEK ŞARTLAR

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
Ürünün yerli katkı oranının en az Yüzde 51 olması gerekmektedir.
Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.

Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.

B)BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.
Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname,
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 525,00-TL‘nin 1 dekont olacak şekilde;

Banka şubesi ve hesap numaraları

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ TR350004600153888000069072

VAKIFLAR BANKASI MERKEZ ŞUBESİ TR210001500158007293586413

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

Sanayi Sicil Belgesi sureti
Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
Maden Ruhsatı sureti
Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

Başvuru yapıldıktan sonra üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. Yerli Malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol işlemlerinden sonra Oda tarafından http://ymb.tobb.org.tr adresinden web uygulamasına girilerek Yerli Malı belgesi formu elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde onaylanır.

​Ekli Dosyalar:

Katki_Orani_Hesap_Cetveli
Yerli_Mali_Belgesi_Basvuru_Dilekcesi
Yerli_Mali_Belgesi_icin_Taahhutname