Muhasebe

 

WhatsApp Image 2019-02-07 at 14.41.03Sabri KARADAĞ
Muhasebe Memuru
Eposta : sabrikaradag@bireciktso.org.tr
Telefon : 0.414 652 1165 – 0.414 652 90 95 
Dahili:5
Fax : 0.414 652 78 25

 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ; yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur. Ayrıca İnsan Kaynakları yönetim sistemlerini uygular, Oda personellerinin özlük hakları, sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işlemlerini yürütür, bu alanda mevzuatı takip ederek gerekli çalışmalar yapar ve Oda satın alma yönetmeliği doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.

 • Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.
 • Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
 • Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak. Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.
 • Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek.
 • Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili harcırah,avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
 • Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. *
 • Oda İnsan Kaynakları politikalarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak.Personel kadro ve derecelerinin aktif kayıtlarını tutmak.
 • Personelin; tayin, terfii, emeklilik, sosyal haklar, yardımlar, izin, hastalık, devamsızlık, giriş-çıkış, ceza ,ödüllendirme ve rapor işlemlerini takip etmek, uygulamak.
 • Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, harcırah vb) ile sağlık işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. Her personelin şahsi ve gizli sicil dosyalarını tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların karşılanması için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar ve projeler hazırlamak. Yeni işe alınan personele genel oryantasyon programı uygulamak.
 • Odanın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin satın alma yönetmeliği esaslarına göre satın alınması işlemini yürütmek.Satın alma işlemlerinde teklif istenen tedarikçi listelerini hazırlamak ve güncellemek.