İthalat

İthalat Rejimi Genel Bilgi

31/12/2016 tarihli ve 29935 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2017 yılı İthalat Rejimini içeren 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ile 2017/1 sayılı İthalat Tebliği, uluslararası yükümlülüklerimiz ve kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dâhilinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Karar’da ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde hazırlanmıştır.

Bunun yanında, 2017 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P) ve/veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtılmıştır.

İthalat Rejimi Kararı eki listelerden;

-I sayılı liste tarım ürünlerine,

-II sayılı liste sanayi ürünlerine,

-III sayılı liste işlenmiş tarım ürünlerine,

-IV sayılı liste balıkçılık ve su ürünlerine,

-V sayılı liste gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere,

-VI sayılı liste sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünlere ilişkindir.

Anılan hususlar kapsamında, İthalat Rejiminde 2017 yılına yönelik olarak yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

İthalat Rejimi Kararı eki I, III, IV ve kısmen de II sayılı listelerde yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetlerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında gümrük birliğinin işleyiş esaslarını düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince, ülkemizin, Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünlerde üçüncü ülkelere karşı AB ile eş zamanlı olarak aynı gümrük tarifesini uygulaması gerekmektedir. Bu bağlamda, AB’nin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bazı maddeler için üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranlarındaki değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listeye yansıtılmıştır.

Bunun yanında, AB ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal hammaddelerde ve elektronik sanayii girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren “askıya alma listesi” yerli üreticilerimizin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlayarak küresel üreticilerle rekabet edebilmelerini teminen, İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste olarak düzenlenmiştir.

İthalat Yönetmeliği için tıklayınız.

İthalat ile ilgili detaylı bilgilere https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/anasayfa linkinden ulaşabilirsiniz.