Genel Sekreterlik

Merve ARSLAN
Genel Sekreter
Eposta : merveaslan@bireciktso.org.tr
Telefon : 0.414 652 1165-0.414 652 9095
Fax : 0.414 652 78

 

 

2518/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74. maddesine, Oda Muamelat Yönetmeliğinin 77. ve 78. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Odanın Stratejik Planı çerçevesi hazırlanan Amaç ve Hedeflere göre belirlenen Performans kriterlerinin aylık olarak takibinin yapılmasından sorumlu olmak.

• Personellerin birim hedeflerine göre performanslarının değerlendirilmesini yapmak

• Politika ve temsil konularında girişimlerde bulunmak

• Yönetim Kuruluna organ toplantıları hakkında bilgi vermek, faaliyet raporları, plan ve bütçe tahmin raporlarını sunmak

• NTO İç Yönergesinin 71.maddesine göre genel sekreterin görev ve yetkileri şöyledir;

a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.

b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.

c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazırun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak, karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantıları için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

d) Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek.

e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak, kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak

f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.

h) Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

i) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.

k) Yayın işlerini yönetmek.

l) Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

m) Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınaî durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.

n) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararlan çerçevesinde yürütmek.

o) Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

p) Personelin şehir dışına geçici bir görevle görevlendirmelerine karar vermek

• Bu İç Yönerge ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Genel Sekreter Odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

• Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.

• Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun kararıyla harcama yetkisi dâhil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.

• Yönetim kurulu başkanına katılacağı toplantılar ve buralarda odayı temsilen yapacağı konuşmalar için bilgi notları ve konuşma planı taslağının hazırlanması