Sık Sorulan Sorular

​İhracat İşlemleri

CE Uygunluk İşareti nedir?
Avrupa Birliği ülkelerinde Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olarak ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya buralarda ne kadar kalabilir?
İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, gümrük idare amiri tarafından en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.

CMR Nedir?
CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’dir. Karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümümde CMR hükümleri uygulanmaktadır. Türkiye söz konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onamıştır.

Basitleştirilmiş usul uygulaması nedir? Türleri nelerdir?
Gümrük Kanunu’nun 10 ve 71’inci maddeleri, gümrük usul ve formalitelerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesi kaydıyla söz konusu usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesine imkân tanımaktadır.

Söz konusu Kanun maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan basitleştirilmiş usul uygulaması türleri şunlardır;

Eksik bilgi ve belgeyle beyan,
Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan,
Kayıt yoluyla rejim beyanı,
Basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
TOBB’a tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Belgesi düzenleme,
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
Götürü teminat sistemi,
Kısmi teminat sistemi
Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca yukarıda belirtilen basitleştirilmiş usul uygulamalarından yararlanmak isteyen firmaların Gümrük Müsteşarlığına başvurarak Onaylanmış Kişi Statüsü alması gerekir.

Hariçte İşleme Rejimi nedir?
Gümrük Kanunu’nun 135 inci maddesinde Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici İthalat nedir? İzni nereden alınır?
Gümrük Kanunu’nun 128’inci maddesinde Geçici İthalat Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Transit ticaret nedir?
Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.

Kredili ve Konsinye İhracat Nedir?
Kredili İhracat ve Konsinye İhracat 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İhracat Yönetmeliği” ile düzenlenen özel ihracat biçimleridir.

Kambiyo taahhüdü kapatma süreleri bu ihracat biçimlerinde öngörülen özel sürelerin sonunda başlamakta böylece ihracatçılar mal bedellerinin yurda getirilmesi bakımından ek süre kazanmaktadırlar. Her iki ihracat biçimi için başvurular İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve ilgili ihracat meşruhatları Genel Sekreterlik tarafından Gümrük Beyannamelerine işlenerek onaylanır.

Kredili ihracatta izin süresi (taraflar arasındaki sözleşmeye ve işin niteliğine göre) tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok beş yıldır. Konsinye ihracatta ise malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden iki yıl daha uzatılabilir.

Dâhilde İşleme Rejimi Nedir?
Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir.

Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri nelerdir?
Peşin Ödeme (Advance Payment)
Mal Mukabili Ödeme (CAG)
Vesaik Mukabili Ödeme (CAD)
Akretif (Letter of Credit)

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir?
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır.

​İş Makineleri İle İlgili İşlemler

Sondaj makinelerine ruhsat verilir mi?
Sondaj makinesi yeni alındıysa ruhsat verilmez. Ancak, 2010 yılından önce iş makinesi bilgi sisteminde kaydı bulunan ve ruhsatı olan iş makinelerine tekrar ruhsat verilebilmektedir.

Odalar hangi iş makinelerinin ruhsatlarını vermekle yetkilidir?
Tarım ve zirai iş makineleri (biçerdöver, traktör, çapa makinası vb.) hariç, tüm iş makineleri odalar tarafından verilmektedir.

İş makinesi ruhsatı kayıp ise, yeni ruhsat için hangi işlemlerin yaptırılması gerekir?
Yerel gazeteye, ad, soyadı (firma unvanı), motor no, şasi no ve plaka bilgilerinin yer aldığı kayıp ilanı verilmesi gerekmektedir. Yayınlanan gazete ile birlikte Odamıza hitaben yazılmış dilekçesi ile başvuruda bulunması halinde tekrar iş makinesi ruhsatı düzenlenmektedir.

Ziraat odaları tarafından düzenlenen ruhsatların noterde satışı yapıldığında Odanıza gelerek yeni ruhsat çıkartabilir miyiz?
Ruhsat Ziraat Odasından çıkartıldığı için Odamız tarafından bu iş makinelerine ruhsat verilmez.

Yurt dışına çıkan iş makinelerine hangi işlem yapılır?
Yurt dışına çıkacağına dair Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle beraber, yurt dışına satıldığına dair satış faturası aslının son nüshası ve gümrük çıkış beyannamesiyle Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hurdaya ayrılacak iş makinelerinde hangi işlemler yapılır?
Ruhsat sahibinin dilekçeyle Odaya başvurması halinde, ruhsatın üzerine “hurdaya çıkarılmıştır” kaşesi vurularak sistem üzerinde iş makinesi ruhsatı pasife çekilir ve ruhsat sahibine verilir.

Teknik belge, satış faturası ve ruhsatı olmayan iş makinelerine nasıl tescil yapılır?
Asliye ticaret mahkemelerinden veya sulh ceza mahkemelerinden alınacak olan mahkeme kararı ile tescil işlemleri yapılmaktadır.

İş makinesi motor numarası değişen araçlara hangi işlemler uygulanır?
Motor numarasının değiştiğine dair ilgili servisten yazılı belge alınıp, tamirat fişinin aslı ile birlikte Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir

Çalınan iş makinelerinde hangi işlemler uygulanır?
Dilekçe, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan çalınma olayına ait belgeyle birlikte Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Daha önce tarafınızca verilmiş ruhsatta firmanın unvan değişikliği olursa hangi işlemleri yapıyorsunuz?
Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçe ile başvuruda bulunulması halinde yeni unvanla iş makinesi ruhsatı düzenlenebilmektedir.

​Kapasite Raporu İşlemleri

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?
Yıllık cirosu 1.000.000 Türk Lirasının altında kalan ve 10 kişiden daha az çalışanı olan küçük işletmeler Mikro İşletme kapsamındadır. Bu işletmeler, Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi”ne internet üzerinden kayıt yaparak Kapasite Bilgilerini firma beyanlarına göre dolduracak ve imza yetkilisi tarafından kaşe imzalı şekilde eklerle birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak Sanayi Sicil Belgesi alacaklardır. Bu belgeyi alan firmaların kapasite raporu almalarına gerek kalmamaktadır.

Mikro İşletmeler:10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.
Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır.
Mevcut makine parkında Firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firma, kapasite raporu için yeniden müracaat ederek yenileme talep edilebilir.

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?
Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adresten çıkan yarımamül diğer adreste işlenip ürün elde ediliyorsa tek raporda düzenlenebilir.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?
Hayır alınamaz. Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Ticaret Odasına şube kaydı tescili yapılmak zorundadır. Bu şekilde işletmenin bulunduğu ilden kapasite raporu alınabilir.

Kapasite Raporu’ndaki mevcut adresimiz değiştiğinde ne yapmalıyız?
Kapasite Raporu’ndaki adres değişikliğinde, yeniden kapasite raporu başvuru evrakları hazırlanır. Ayrıca, firma yeni adresinde ziyaret edilir.

Kapasite Raporu’ndaki unvanım değiştiğinde düzeltme nasıl yapılır?
Kapasite raporundaki unvanınızın değiştiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Firmanın iki farklı adresi var ise Kapasite Raporu’nda bunu nasıl gösterebiliriz?
Kapasite Raporu’nda iki ayrı adres bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden bir tanesi firmanın Ticaret Sicilinde kayıtlı (ofis, büro adresi) olarak kullanılmaktadır. Diğer bölüme firmanın üretim yaptığı adres bilgileri girilmektedir.

Kapasite Raporu kaç yıl geçerlidir?
Kapasite Raporu TOBB onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

Kapasite Raporu’nun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?
Kapasite Raporu Başvuru formu ve üzerinde istenen güncel ekler ile müracaat edilerek yenilenmektedir.

Kapasite Raporu’nu nasıl iptal ederiz?
Kapasite Raporu’nu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle müracaat edilir.

Kapasite Raporu düzenlenecek alanlar nelerdir?
Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir.

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?
Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vaziyette olmasıyla birlikte SGK’ya işçi giriş bildirisi yapılmış olması gerekmektedir.