Genel Sekreterlik
Telefon : 0.414 652 1165 – 0.414 652 90 95
Fax : 0.414 652 78 25

1- Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
2- Genel sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler.
3- Odanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir.
4- Oda personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler.
5- Genel sekreter, Yönetim Kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
6- Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
7- Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapar, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlar, bu toplantılara ait tutanakları düzenler, karar özetlerini tutar, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutar ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza eder. 8- Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder.
9- Organlarca alınan kararları takip eder, sonuçlandırır ve kararların zamanında uygulanmasını sağlar.
10- Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur.
11- Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunar ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
12- Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlar, hazırlık bütçesini gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapar ve bunları Yönetim Kuruluna sunar.
13- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarını düzenlenmesinin ve hesaplanmasını sağlar, arşiv malzemelerini muhafaza eder.
14- Yayın işlerini yönetir.
15- Oda iç yönergesi taslağını hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
16- Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütür.
17- Oda Muamelat Yönetmeliği ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar.
18- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince Satın Alma Komisyonunun Başkanlığını yürütür ve Komisyon tarafından alınan kararları onaylar.
19- Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
20- Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri yönetim kurulu başkanının onayıyla genel sekreterliğe vekalet eder.