Ticaret Sicil İşlemleri

​6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, diğer Kanunlar ve ilgili Mevzuatlar gereğince Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılması öngörülen iş ve hizmetleri yapmakla görevlidir.

DİKKAT !!! TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS (MERKEZİ SİCİL SİSTEMİ) ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR. MERSİSTEN TESCİL BAŞVURUSU YAPABİLMEK İÇİN ŞİRKET MÜDÜRÜNE AİT ELEKTRONİK İMZA İLE GİRİŞ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün İş ve Hizmetleri
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak. (Unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği, hisse devri, imza tescilleri, terkinleri, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler, ticareti terk, ticari işletme rehni vb. )

Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen kanuni belgeleri vermek.(Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, Ortaklar Pay Listesi Onayı, Ticaret Sicili Gazetesi Onayı, 111. Madde(Merkez nakli) Belgesi, 120. Madde(Şube açılış) Belgesi, Suret Tasdiki, Unvan Sorgulama, Bağ-kur Onayı vb.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.

Harç Zorunluluğu
Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Herkes sicilin içeriğini ve Müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerinin veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek şartıyla alabilir.( 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği – 27, 31)

HARÇ MİKTARLARI HER YIL 01 OCAK İTİBARİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA ÇIKARTILAN TEBLİĞDE BELİRLENİR. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASININ HARÇLARI BELİRLEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. HARÇLAR ODAMIZ VEZNELERİ TARAFINDAN 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.
Sicile Başvuru, Belgeler, Şekil, İçerik, Süre, Yetkililer
Tescil: Bir olgunun sicile geçirilmesi

Değişiklik : Tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini

Silinme : Tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder.

Tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Tescil edilecek bütün kayıtların, sicildeki değişikliklerin ve kayıt silme işlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüğe verilir.

Müdürlüğe başvuru yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılır. Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza, noterlikçe onaylanmışsa veya güvenli elektronik imza ile imzalanmışsa, ayrıca kimliğini ispatlamasına gerek yoktur.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

Dil : Sicil kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluşturan tüm belgelerin de Türkçe olması zorunludur.

Süre : Kanunda ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinde aksi düzenlenen hallerin dışında tescil isteme süresi onbeş gündür.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgiye Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden öğrenebilirsiniz

​TESCİL VE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ.