BTSO Verdiği Hizmetler

Üyelerimizin Oda’mızdan daha etkin yararlanabilmesi amacıyla BTSO’nun verdiği hizmetleri sizlere sunuyoruz.

Yasa Gereği Verilen Hizmetler

Ø Üyelerimiz ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi, şahıs şirket ve kooperatifleri kuruluş, tadilat, tasfiye ve terk işlemlerinin yapılması

Ø Firmaların çeşitli ticari işlemleri (ihaleler, tapu işlemleri, bankalar, yurtdışına çıkış vb.)için gerekli sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, hisse teyit belgesi gibi resmi belgeleri verilmesi,

Ø Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemlerin, Ticaret Sicil Talimatlarına ve Ticaret Sicil Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirilmesi, Mahkemeler, icra daireleri, SGK, vergi daireleri ve diğer kurumlarla üyeleri kayıtları ile ilgili yazışmaların yapılması,

Ø İmalatçı üyeleri kapasite raporlarının düzenlenmesi,

Ø Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve gerektiğinde duyurularının yapılması

Ø Fire ve zayiat oranları ile ilgili gelen talepler için gerekli araştırmanın yapılarak Genel Sekreterliğin, Meslek Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve fire oranları ile ilgili alınan kararların kayıtlarını tutulması,

Ø Firmalardan gelen talep doğrultusunda; ekspertiz raporu, fiili sarfiyat belgesi, imalat yeterlilik belgesi, tek imalatçı belgesi, kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit belgesi, yerli malı belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri konularında gerekli araştırmanın yapılması ve raportör olarak tasdik edilmesi,

Ø Onay istenen faturaların rayice uygun olup olmadığını doğrulanması,

Ø İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,

Ø Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,

Ø Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

Ø Müşterilere ve ilgililere, bilgi edime kanunu kapsamında merak edilen konularda bilgi vermek

Ø Üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,

Ø Üyelerinin talebi üzerine oda kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlanması,

Ø TOBB Kanununa göre Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetler azami fiyat tarifelerini hazırlamak,

Ø Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürütülmesi

Ø TSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaların yürütülmesi

Üyelerin Ticari Potansiyellerinin Gelişimi İçin Verilen Hizmetler

> İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınaî birçok konuda bilgi alabilme,

> Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

> Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkânlarını çeşitlendirme,

> Odamız yayınlarından faydalanma

> Ticari bilgi içeren Odamız Dokümantasyon Merkezinden yararlanma,

> İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

> Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirme,

> Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı seminerler düzenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üyelere duyurma ve katılımı teşvik etme,

> Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

> Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik seminer, eğitim programı, panel konferans vb. organizasyonları düzenleme

> Sanayici üyelerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi talep halinde verme veya elde edilmesini kolaylaştırmak için çalışma,

> Yurtdışı ve yurtiçi fuar organizasyonlarını düzenleyerek bu organizasyonlar ile ilgili işlerin yürütülmesi

> Genel, ekonomik ve sosyal konular ile üye memnuniyetini ölçme konularında anket çalışmaları yapmak,