Limited Şirket – Kuruluş

2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. Kuruluş Bildirim Formu (1 adet)

Not:
– Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 2 adet tanzim edilecektir.
– Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
– Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.

4. En az 1 adet noter tasdikli Ana Sözleşmesi (İbraz edilen 1 adet Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Dosyasında muhafaza edileceğinden fazla getirilen ana sözleşmeler Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.)

Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

5. Ana Sözleşme Fotokopisi ( 2 Adet)
6. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (1 asıl – 1 Fotokopi )

Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

7. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)

Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.

8. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
9. Nakden taahhüt edilen sermayenin en az ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları
11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
12. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
14. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için “Serbest Bölge İzin Yazısı”
15. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

Belgeler
2.921 defa okundu.
17 Şubat 2015

DİĞER BELGELER