Anonim Şirket – Kuruluş

2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. Kuruluş Bildirim Formu (1 adet)

Not: Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 2 adet tanzim edilecektir.
– Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
– Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.

4. En az 1 adet noter tasdikli Ana Sözleşmesi (İbraz edilen 1 adet Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Dosyasında muhafaza edileceğinden fazla getirilen ana sözleşmeler Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.)

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

5. Ana Sözleşme Fotokopisi (2 Adet)
6. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (1 Asıl – 1 Fotokopi )
7. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)

Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.

8. Pay sahipleri dışında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanı.

Örnek Belge için tıklayınız…
Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

​9. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)

10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
12. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
13. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
14. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
15. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
16. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için “Serbest Bölge İzin Yazısı”
17. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

örnek beyanname

18. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

DİĞER BELGELER